Materjalivoo arvepidamine 2021

Statistikatöö nimetus
Materjalivoo arvepidamine
Statistikatöö kood
10601
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet majandust läbiva (siseneva ja väljuva) materjalivoo kohta. Näitab majanduse ressursimahukust ja ressursikasutuse efektiivsust.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 6. juuli 2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 538/2014, 16. aprill 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021