Ostujõu pariteet 2021

Statistikatöö nimetus
Ostujõu pariteet
Statistikatöö kood
20411
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on kindlustada Eesti osalemine Euroopa võrdlusprogrammis, mille üks tulemus on ostujõu pariteetide (PPP) arvutamine. Riikidevahelise võrreldavuse saavutamiseks kasutatakse Euroopa Liidu tasemel välja töötatud metoodikat ja tarkvara. Ostujõu pariteete defineeritakse nii valuuta konverteerijana kui ka hinnadeflaatorina ruumis. Nii võidakse PPPsid kasutada raha vahetuskursina, et konverteerida omavaluutas väljendatud kulutused ühisesse kunstlikku valuutasse, elimineerides hinnataseme erinevused riikide vahel.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1445/2007, 11. detsember 2007, millega kehtestatakse ostujõu pariteetide alusandmete esitamise ning nende arvutamise ja levitamise ühiseeskirjad (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EL) nr 193/2011, 28. veebruar 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1445/2007 ostujõu pariteetidega seotud kvaliteedikontrolli süsteemi osas , KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/1163, 15. juuli 2015, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1445/2007 ostujõu pariteetide puhul kasutatavate alajaotuste loetelu osas (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021