Põllumajanduse majanduslik arvepidamine 2021

Statistikatöö nimetus
Põllumajanduse majanduslik arvepidamine
Statistikatöö kood
21207
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda sisend Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika seireks ja hindamiseks. Põllumajanduse majanduslik arvepidamine on riigi põllumajanduse majandusliku olukorra, täpsemalt põllumajandusliku tulu hindamise põhivahend, mida kasutatakse ka toetuste arvutamise alusena. Põllumajanduse majanduslik arvepidamine moodustab ka rahvamajanduse arvepidamise, sh kvartaalse ja regionaalse arvepidamise olulise osa. Põllumajanduse majandusliku arvepidamise tulemused on põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava mõõdikute hulgas.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 138/2004, 5. detsember 2003, põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021