Põllumajandusloendus 2020

Statistikatöö nimetus
Põllumajandusloendus
Statistikatöö kood
21210
Eesmärk
Põllumajandusloenduse andmeid kasutatakse Euroopa Liidu ja Eesti poliitikavaldkondade väljatöötamisel, rakendamisel, jälgimisel ja hindamisel. Põhilised valdkonnad, mis neid andmeid vajavad, on järgmised: - ühine põllumajanduspoliitika, sh otsetoetused, turukorraldusabinõud ja maaeluarenguprogrammid; - vee raamdirektiiv, sh nitraadidirektiiv ja põhjaveedirektiiv; - õhuga seotud direktiivid, sh riigi emissioonilävendid, õhukvaliteet ning reostuse ja selle ennetuse kontroll; - kliimamuutuste poliitika (seotud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolliga); - looduskaitsega seotud seadusandlus, lindude ja elupaikade direktiivid ja mitmed teised bioloogilise mitmekesisuse poliitika meetmed; - mullaga seotud poliitika, sh mullatemaatika strateegia ja reoveemuda direktiiv; - toiduohutuse, taimekaitse, loomade heaolu seadusandlus; - regionaalpoliitika; - Euroopa Liidu ringmajanduse tegevuskava. Samuti vajab neid andmeid Euroopa Liidu teadusuuringute ühiskeskus (JRC), kes kasutab neid eespool nimetatud poliitikavaldkondade arendamiseks vajalikes teadustöödes, mudelite väljatöötamisel jms.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1091, 18. juuli 2018, mis käsitleb integreeritud statistikat põllumajanduslike majapidamiste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1166/2008 ja (EL) nr 1337/2011 (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1874, 29. november 2018, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1091 (mis käsitleb integreeritud statistikat põllumajanduslike majapidamiste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1166/2008 ja (EL) nr 1337/2011) 2020. aasta kohta esitatavate andmete muutujate loendi ja kirjelduse kohta
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO)
Korduvus
2018, 2019, 2020, 2021