Rahvastikusündmused. Abordid 2021

Statistikatöö nimetus
Rahvastikusündmused. Abordid
Statistikatöö kood
30203
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet rahvastiku käitumise kohta. Saadud info on vajalik riigijuhtimiseks ja otsuseid toetavate teadustööde tegemiseks.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 205/2014, 4. märts 2014, millega kehtestatakse ühtsed tingimused Euroopa rahvastikustatistikat käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1260/2013 rakendamiseks seoses andmete jaotuse, tähtaegade ja muudatustega
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), ÜRO statistikaosakond (UNSD)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021