Rahvastikusündmused. Surmajuhtumid ja -põhjused 2021

Statistikatöö nimetus
Rahvastikusündmused. Surmajuhtumid ja -põhjused
Statistikatöö kood
30205
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda infot Eesti alaliste elanike surmajuhtumite, sh surmapõhjuste kohta, perinataalsurmade (surnultsünd ja kuni 6 päeva vanuse lapse surm) puhul ka emapoolsete põhjuste kohta. Kogutud andmeid kasutatakse rahvastiku soo- ja vanuskoosseisu arvutamisel, suremuse taseme hindamisel, rahvastikuprognooside koostamisel, võrdluseks teiste EL-i liikmesriikidega. Saadud infot kasutavad nt riigiasutused ja kohalikud omavalitsused, statistikud, demograafid, rahvusvahelised statistika- ja teadusasutused, WHO ja UNICEF.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni määrus (EL) nr 328/2011, 5. aprill 2011, millega rakendatakse seoses surmapõhjuseid käsitleva statistikaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta, Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 205/2014, 4. märts 2014, millega kehtestatakse ühtsed tingimused Euroopa rahvastikustatistikat käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1260/2013 rakendamiseks seoses andmete jaotuse, tähtaegade ja muudatustega, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), ÜRO statistikaosakond (UNSD)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021