Raudteetransport 2021

Statistikatöö nimetus
Raudteetransport
Statistikatöö kood
22015
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet sõitjate ja kaupade veo kohta raudteel ning anda ülevaade muutustest raudteevedudel. Statistikatöö annab sisendi transpordi arengukavas seatud eesmärkide mõõtmiseks. Euroopa Liidu (EL) õigusaktidega kehtestatud raudteevedude uuringut tehakse ELi riikides ühtse metoodika alusel ja see lubab võrrelda nende riikide raudteevedude muutusi.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/2032, 26. oktoober 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta seoses selliste andmete kogumisega, mis käsitlevad kaupu, reisijaid ja õnnetusi, Komisjoni määrus (EÜ) nr 332/2007, 27. märts 2007, raudteeveo statistiliste andmete edastamise tehnilise korra kohta, Komisjoni määrus (EÜ) nr 1304/2007, 7. november 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/64/EÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1172/98 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 91/2003 ja (EÜ) nr 1365/2006 seoses teataval viisil transporditud kaupade ühtse klassifikaatori NST 2007 kehtestamisega, Komisjoni määrus (EÜ) nr 1192/2003, 3. juuli 2003, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta EMPs kohaldatav tekst, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 91/2003, 16. detsember 2002, raudteeveo statistika kohta, EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/643, 18. aprill 2018, raudteeveo statistika kohta
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE), Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF) , UNECE, ITF ja Eurostati transpordistatistika ühisküsimustik Gentlemen's Agreement, Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021