Säästva arengu näitajad 2021

Statistikatöö nimetus
Säästva arengu näitajad
Statistikatöö kood
50201
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda ülevaade Eesti jätkusuutlikust arengust, mis lähtub üleilmsetest säästva arengu eesmärkidest ning strateegias „Säästev Eesti 21“ seatud põhieesmärkidest. Riigikantselei on koostöös ministeeriumide, statistikaameti ja valitsusväliste organisatsioonidega välja valinud näitajad, et analüüsida Eesti jaoks olulisi arengusuundumusi ja iseloomustada jätkusuutlikkuse vaatevinklist Eestile olulisi teemasid nii „Säästev Eesti 21“ kui ka ÜRO tegevuskava 2030 üleilmsetest säästva arengu eesmärkidest lähtuvalt.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021