Tööandja kulutused töötajatele 2021

Statistikatöö nimetus
Tööandja kulutused töötajatele
Statistikatöö kood
21103
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet tööandja tehtud keskmistest kulutustest töötajatele töötaja ning töötatud tunni kohta põhitegevusala järgi. Nimetatud info on sisendiks tööjõumaksude kujundamisel. Euroopa Liidu (EL) määrusega kehtestatud tööjõukulude uuringut tehakse ELi riikides ühtse metoodika alusel, mis tagab andmete rahvusvahelise võrreldavuse.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1726/1999, 27. juuli 1999, millega nähakse ette sätted nõukogu määruse (EÜ) nr 530/1999 (töötasude ja tööjõukulude struktuurilise statistika kohta) rakendamiseks seoses tööjõukulusid käsitleva informatsiooni määratlemise ja edastamisega, Komisjoni määrus (EÜ) nr 698/2006, 5. mai 2006, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 530/1999 seoses tööjõukulude ja töötasude struktuurilise statistika kvaliteedi hindamisega, Komisjoni määrus (EÜ) nr 1737/2005, 21. oktoober 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1726/1999 tööjõukulusid käsitleva informatsiooni määratlemise ja edastamise osas, Nõukogu määrus (EÜ) nr 530/1999, 9. märts 1999, töötasude ja tööjõukulude struktuurilise statistika kohta
Rahvusvahelised organisatsioonid
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO)
Korduvus
2013, 2014, 2016, 2017, 2020, 2021