Tööstustoodangu indeks 2021

Statistikatöö nimetus
Tööstustoodangu indeks
Statistikatöö kood
22201
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet tööstustoodangu muutustest baasperioodiga võrreldes. Avaldatakse tööstustoodangu, tööstustoodangu müügi, tööstustoodangu ekspordi, kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu ja tööstustoodangu uute tellimuste indeksid tegevusalade kaupa võrreldes baasaastaga. Avaldatud info põhjal on võimalik arvutada indeksid tarbijale vajaliku perioodi kohta kahe perioodi indeksite jagamise teel.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2152, 27. november 2019, mis käsitleb Euroopa ettevõtlusstatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (EMPs kohaldatav tekst).
Rahvusvahelised organisatsioonid
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021