Tööstustooted 2021

Statistikatöö nimetus
Tööstustooted
Statistikatöö kood
22203
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet Eestis toodetud tööstustoodangu (kogus, müügimaksumus) ning osutatud tööstusteenuste kohta tööstustoodete loetelu (TTL) alusel, mille aluseks on rahvusvaheline klassifikaator Prodcom. Info on sisendiks rahvamajanduse arvepidamisele. Uuringut tehakse Euroopa Liidu riikides ühtse metoodika alusel, mis tagab andmete rahvusvahelise võrreldavuse.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3924/91, 19. detsember 1991, ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise kohta, Komisjoni määrus (EÜ) nr 912/2004, 29. aprill 2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3924/91 ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise kohta
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021