Eesti ettevõtete e-kaubanduse käive on jätkuvalt tõusutrendis

Blogi
Postitatud 12. oktoober 2023, 10.00

Eesti ettevõtete seas on e-kaubanduse kanalite kasutamine leidnud kindla koha ning on näha, et e-kanalites turustamine jätkab tõusvas trendis, mida kinnitavad ka uuringu tulemused. E-kaubanduse trende kirjeldab statistikaameti juhtivanalüütik Tiina Pärson.

Infot ettevõtete turustamiskanalite kohta e-keskkonnas on statistikaamet kogunud alates 2010. aastast. Viimase uuringu tulemused näitavad, et 2022. aastal on enam kui viiendik ettevõtteist (22%) liikunud kaupade ja teenuste müügiga e-keskkonda, seda kas veebilehe või EDI-kanalite (ingl electronic data interchange) kaudu. Olgu võrdluseks kõrvale toodud, et 2010. aastal oli e-kaubandust kasutanud ettevõtete osakaal 11% kõigist ettevõtteist.

Ühelt poolt survestab ettevõtteid e-kanalitesse liikuma tarbijate  surve, kes eelistavad mugavust, paindlikkust ning hindavad aja kokkuhoidu. Teisalt on edasi arenenud e-kanalite lahendused, mis tänasel päeval võimaldavad oma tooteid e-keskkonnas müüa väga erineva valdkonna ettevõtetel.

2010. aasta andmetel oli e-kanaleid kasutanud ettevõtteid enim info ja side, jae- ja hulgikaubanduse ning majutuse ja toitlustusega tegelevate ettevõtete seas. Tänaseks on liidripositsiooni haaranud kunsti, meelelahutuse ja vaba aja sisustamisega seotud ettevõtted, kellest pea pooled (47%) turustavad oma kaupu või teenuseid e-kanalites. Järgnevad hulgi- ja jaekaubanduse, hariduse , majutuse ja toitlustuse valdkonna ettevõtted. Kui töötlevas tööstuses tervikuna müüb oma toodangut e-kaubanduse keskkonnas 23% ettevõtteist, siis toiduainete- ja joogitööstuse ettevõtteist enam kui pooled on turustamisega liikunud e-keskkonda, kas siis veebilehe või EDI kanalite kaudu.

Eesti ettevõtete e-kaubanduse käibe maht oli möödunud aastal 11,1 miljardit eurot, mis on üle kahe miljardi võrra enam kui 2021. aastal. E-kaubanduse käive oli suurim hulgi- ja jaemüügi valdkonna ettevõtetel ꟷ 3,7 miljardit eurot, neile järgneb töötlev tööstus 3,2 miljardilise käibega. Aastaga kasvatas enim e-käibe mahtu elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustavate ettevõtete sektor. Samas kunsti, meelelahutuse ja vaba aja sisustamisega tegelevate ettevõtete e-kaubanduse käive kahanes aastaga üle 30 miljoni euro.

Kuigi e-kaubanduse käive kasvas olulisel määral, siis samas e-kaubanduse käibe osakaal ettevõtete müügitulus pole aastaga muutunud, jäädes 16% tasemele, nagu ka aasta varem. Küll aga on märgata e-käibe osakaalu suurenemist suurettevõte osas, kus e-kaubanduse käive annab enam kui neljandiku (28%) müügitulu mahust. Väikestel, alla 20 töötajaga ettevõtetel, on e-käibe osakaal 5%.

Kui kõrvale jätta e-andmevahetuse (EDI) kanalid, siis veebilehe või äpi kaudu müünud ettevõtete osakaal oli 2022. aastal 19% ning veebilehe kaudu müügi osatähtsus ettevõtte müügitulust moodustas 8%. Valdavalt turustatakse ettevõtte enda veebilehe vahendusel (18%). E-kaubanduse veebilehtede nagu Alibaba, Amazon, Booking, eBay, Etsy jt kaudu turustanud ettevõtete osakaal on suhteliselt tagasihoidlik, vaid 3% ettevõtteist, ning selle müügi osatähtsus ettevõtete müügitulust oli tagasihoidlik 0,2%.

EDI kanalite kaudu müüki kasutas möödunud aastal kokku 7% ettevõtteist Tegemist on e-andmevahetuse kanalitega, kus müügitellimus saadetakse elektroonilise sõnumina masinast-masinasse automaattöötlust võimaldavas vormingus. EDI kanalite kaudu müük on enamlevinud hulgi- ja jaekaubanduse, töötleva tööstuse, põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügiga tegelevate ettevõtete seas. Eelneva aastaga võrreldes kasvas EDI kanaleid kasutanud ettevõtete osakaal enim ꟷ 5 protsendipunkti võrra arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmisega tegelevate ettevõtete hulgas.

EDI kanalite kaudu müügi osatähtsus ettevõtte müügitulust oli 2022. aastal 8%. Kuigi hulgi- ja jaekaubanduse ettevõtete hulgas on EDI müüki kasutavate ettevõtete osakaal suurim, siis EDI müügi osakaalult müügitulust omab liidrikohta töötlev tööstus, kus osakaal on üle kahe korra suurem ehk 16%. Oluliselt kõrgem on EDI käibe osakaal sellistes töötleva tööstuse allharudes nagu mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste, toiduainete ja jookide ning arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine.

Üldjuhul on EDI müük enamlevinud suurte ettevõtete seas. Suurettevõtetest 250 ja enama töötajaga kasutas 2022. aastal EDI müüki 14%, väikestest alla 20 töötajaga ettevõtetest oli neid vaid 2%. Samas võrreldes eelmise aastaga on EDI kasutajate arv nende seas tasapisi siiski kasvanud.

E-kaubanduse kohta kogutakse andmeid uuringuga „Infotehnoloogia ettevõttes“, mis viidi esmakordselt läbi 2010. aastal. Uuringusse kuuluvad kümne ja enama hõivatuga ettevõtted, mis on määratletud rahvusvaheline metoodikaga, et tagada andmete võrreldavus Euroopa Liidu liikmesriikide seas. E-kaubanduse andmeid ei koguta finants- ja kindlustusettevõtetelt.

Vaata lähemalt ka andmebaasidest.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9181
press [at] stat.ee

Foto: Shutterstock