Kuhu tüürib Vabariigi Valitsus? Uuenenud Tõetamm annab ausa ülevaate

Uudis
Postitatud 16. august 2023, 16.08

Eesti riigi oluliste näitajate mõõdupuu Tõetamm kajastab mõõdikuid ja sihte, mis annavad vastused, kuidas meie riigil eri valdkondades läheb. Juulis avalikustati Tõetammel tänase valitsuse tegevusprogramm järgnevaks neljaks aastaks.

Tõetammelt leitavad näitajad ja eesmärgid on välja toodud kolmes olulises Eesti riigi arenguplaanis: säästva arengu riiklikus strateegias ja Eesti pikaajalises arengustrateegias „Eesti 2035“ ja Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2023-2027. Tõetammelt saab seega kiire ülevaate, kui edukas on riigi pikaajaline arengustrateegia, kas strateegias kokkulepitu tulemusel on näitaja paranenud või mitte ning vastavalt sellele langetada kaalutletud otsuseid, mida teha edasi.

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm (VVTP) aastateks 2023–2027 on koostatud Eesti Reformierakonna, Erakond Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonilepingu eesmärkide ellu viimiseks. Tegevusprogramm on valitsuse nelja aasta töö kavandamise alus, samuti on see üks alusdokument riigi eelarve koostamisel.

Valitsusliit lähtub oma töös koalitsioonileppes sätestatud seitsmest üldeesmärgist:

 1. julgeoleku kindlustamine;
 2. riigirahanduse jätkusuutlikkuse tagamine;
 3. rohereformide läbiviimine;
 4. piirkondliku mahajäämuse vähendamine;
 5. sissetulekute ebavõrdsuse vähendamise ja tervelt elatud aastate ning eluea pikendamine;
 6. personaalse riigi väljaarendamine ning
 7. kvaliteetse hariduse tagamine.

Tegevusprogrammis on esitatud selleks vajalikud tegevused, vastutajad ja tähtajad.

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis jälgitakse eesmärkide täitmist järgmiste näitajate alusel:

 1. Riigikaitse ja laiapindne julgeolek: Eestit turvaliseks riigiks pidavad elanikud; õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tagajärjel hukkunute arv  100 000 elaniku kohta.
 2. Välispoliitika ja Ukraina toetamine: globaalse kohalolu indeks (Elcano).
 3. Majandusareng ja innovatsioon: hea valitsemise indeks – valitsemise tõhusus; erasektori kulud teadus- ja arendustegevusele.
 4. Haridus- ja teadusareng: kolmanda taseme haridus; eri- või kutseharidusega täiskasvanud.
 5. Keskkond ja elurikkus: keskkonnatrendide indeks; ringleva materjali määr; kasvuhoonegaaside netoheitkogus.
 6. Energeetika ja taristu: taastuvenergia osatähtsus lõpptarbimises.
 7. Regionaalpoliitika ja maaelu: väljaspool Harjumaad loodud SKP elaniku kohta EL-i võrdluses.
 8. Kultuur ja sport: kultuurielus osalemine; teistest rahvustest inimeste kontaktid eestlastega.
 9. Sotsiaalpoliitika: tervena elada jäänud aastad; püsiva suhtelise vaesuse määr.
 10. Riigijuhtimine ja poliitilised küsimused: usaldus riigi institutsioonide vastu, avalike digiteenustega rahulolu.
 11. Justiitsküsimused.

Mida Tõetammest enim uuritakse?

Tõetammest saab väga kiirelt ja lihtsalt uurida, kuidas meie riigil praegu läheb, andes võimaluse olla kodanikuna meie riigi seisukorrast teadlikum. Siit saab vastuseid ilma, et peaks tabelites tuhnima või graafikutes näpuga järge taga ajama. Kõige enam vaadatakse Tõetamme rakendusest Eesti 2035   arengukava seisu ja säästva arengu riiklikku strateegiat. Valdkondadest vaadatakse enim tervise, hariduse, keskkonna ning julgeoleku ja riigikaitse näitajaid.

Tõetamm  on kasulik igale inimesele, kes huvitub riigi ja meie elu-olu arengust ning soovib aru saada, millises seisus on erinevate tegevusvaldkondade areng.

Uuri Tõetammme rakendust ja saa meie riigi seisukorrast teadlikumaks.

Rohkem infot VVTP ja selle täitmise kohta leiab vabariigi valitsuse veebilehelt