Valitsemissektori defitsiit on vähenenud

Uudis
Postitatud 25. märts 2020, 10.00

Statistikaameti esialgsete andmete kohaselt oli Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk 2019. aastal 0,3% ja võlatase 8% sisemajanduse koguproduktist.

Möödunud aasta lõpus ületasid valitsemissektori koondeelarve kulud tulusid 90,4 miljoni euroga. Defitsiidiga lõpetasid nii keskvalitsuse kui ka kohaliku omavalitsuse allsektor, tulude puudujääk oli vastavalt 131,0 ja 31,1 miljonit eurot. Seevastu sotsiaalkindlustusfondide allsektori eelarve ülejääk püsis 2018. aastaga sarnasel tasemel, moodustades 71,7 miljonit eurot.

Valitsemissektori konsolideeritud võlg (nn Maastrichti võlg) oli aasta lõpuks ligi 2,4 miljardit eurot, mida oli 2018. aastaga võrreldes 9% rohkem. Suurenes nii keskvalitsuse võlg kui ka võlg kohalike omavalitsuste allsektoris. Pikaajaliste laenudega seotud kohustused suurenesid aastaga 9%.

Keskvalitsuse koguvõlg oli 2,7 miljardit eurot, millest 1,1 miljardit eurot moodustasid kohustused teiste allsektorite vastu. Välisvõla osatähtsus keskvalitsuse võlakohustustes oli 50%. Välisvõlg suurenes võlakirjade emiteerimise ja Euroopa Investeerimispangalt võetud laenu tõttu. Keskvalitsusse kaasatud avalik-õiguslike juriidiliste isikute, sihtasutuste ja ettevõtete välja antud pikaajaliste võlakirjade maht oli aasta lõpus endiselt 48,5 miljonit eurot. Erinevalt varasematest aastatest oli aga 100,2 miljoni euro eest välja antud ka lühiajalisi võlakirju.

Kohalike omavalitsuste allsektori koondvõlg suurenes 2018. aastaga võrreldes 2% ja oli 752,1 miljonit eurot. Pikaajaliste võlakirjade maht vähenes aastaga 32% ja laenudega seotud kohustused kasvasid 11%. Kohustused välismaailma vastu moodustasid 41% kohalike omavalitsuste võlast.

Sotsiaalkindlustusfondid valitsemissektori võlga ei panustanud.

Eestis jagatakse valitsemissektor kolmeks allsektoriks:
1) keskvalitsus (riigieelarvelised asutused ja eelarvevälised fondid, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud);
2) kohalikud omavalitsused (linna ja vallavalitsuse asutused koos allasutustega, sihtasutused);
3) sotsiaalkindlustusfondid (haigekassa ja töötukassa).

Eurostat avaldab liikmesriikide esialgsed võla- ja defitsiiditaseme andmed 2020. aasta 22. aprillil.