Kultuuris osalemise uuring

Kultuuris osalemise uuring (KOU) on alates 2017. aastast tehtav, üle kahe aasta korduv isiku-uuring, mille eesmärk on saada objektiivset statistikat kultuuripoliitiliste eesmärkide seadmiseks kultuurivaldkondades. Järgmine kultuuris osalemise uuring viiakse läbi 2020. aastal. Uuringu tellija on Kultuuriministeerium. Uuringuga soovitakse koguda andmeid vähemalt 15-aastaste Eesti elanike kultuuriasutustes ja -üritustel käimise harjumuste kohta. Lisaks on uuringus aastate jooksul muutuvaid küsimusi olenevalt tellija vajadustest.

Statistikaamet on elanikkonna kultuuritarbimist süsteemselt uurinud alates 2013. aastast, kui turismiuuringu kultuurimoodulis hakati inimestelt küsima ka nende kultuuritarbimise kohta.

Kuidas sellesse uuringusse satutakse?

Uuritavasse üldkogumisse kuuluvad kõik Eesti alalised tavaleibkondade elanikud vanuses vähemalt 15 aastat, v.a institutsioonides (lastekodud, hooldekodud, kloostrid jms) viibivad elanikud. Kõik esitatud hinnangud on arvutatud vastava piirkonna koguelanikkonna kohta. Isikute üldkogumi ja osakogumite mahud on leitud Statistikaametis arvutatud arvestusliku rahvaarvu alusel.

Kultuuris osalemise uuringu valim on isikupõhine. Valim võetakse juhusliku valiku teel isikupõhisest rahvastiku andmebaasist vähemalt 14-aastaste hulgast. Isikuvalimi võtmisel on aluseks geograafiliselt kihitatud süstemaatiline valikuskeem, s.t sõltumatud osavalimid leitakse eraldi üldkogumi kattumatutest osadest ehk kihtidest juhusliku valiku teel.

Küsitletakse vaid umbkaudu 1% rahvastikust ja tulemused laiendatakse kogu elanikkonnale. Iga uuringusse sattunu esindab umbes sadat Eesti elanikku. Inimesed valitakse uuringusse juhuslikult ja uuringusse sattumine on sama tõenäoline nagu loteriivõit – ühel veab, teisel mitte. Kui olete sattunud valimisse, on Teie nimi ja aadress teada vaid küsitlejale ja küsitlusjuhile. Kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatult, kellegi andmeid eraldi ei vaadelda. Statistikaamet tagab kõigi vastajate andmete kaitstuse riikliku statistika seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse alusel. Huvi korral saate nende õigusaktidega lähemalt tutvuda elektroonilises Riigi Teatajas.

KOU-s osalemine on vabatahtlik. Et Statistikaamet on ainus riigiuuringute korraldaja, loodame inimeste kodanikukohusele – riik peab aitama oma elanikke ja elanikud riiki. Iga inimese olukord ja elutee on kordumatu, seetõttu ei saa keegi teine uuringusse sattunut asendada. Isikul on õigus uuringus osalemisest keelduda, ent sel juhul läheb tervikpildist üks kild lootusetult kaotsi. Iga uuringus osaleja annab panuse sellesse, et riik saaks meid kõiki puudutavaid otsuseid tehes tugineda tõesele ja usaldusväärsele teabele.

Kuidas olla kindel, et tegemist on just Statistikaameti uuringuga?

Statistikaamet korraldab kultuuris osalemise uuringut täpse protseduuri alusel. Enne uuringu algust saadetakse kõigile valimisse sattunutele kontaktkiri, kus tutvustatakse uuringu eesmärki ning antakse teada, kes ja kuidas uuringusse valitud inimesega ühendust võtab. Küsitlusele on võimalik vastata kolmel moel – iseseisvalt internetis, telefoni teel või silmast-silma-intervjuu teel. Intervjuu teeb erikoolituse saanud küsitleja. Uuringusse sattunud inimesel on alati õigus nõuda, et küsitleja näitaks oma töötõendit.

Kus avaldatakse kultuuris osalemise uuringu tulemused ja miks need vajalikud on?

KOU-põhist statistikat avaldab Statistikaamet kõige rohkem statistika andmebaasis valdkonna „Sotsiaalelu“ rubriigi „Kultuurielus osalemine“ all. Põhjalikumat analüüsi pakuvad Statistikaameti elektrooniliselt tasuta kättesaadavad väljaanded ja blogilood. Statistikaameti väljaandeid saab tellida ka trükisena. Uute andmete avaldamise või kogumiku ilmumise puhul annab Statistikaamet välja pressiteate, mida sageli ajakirjanduses ka kajastatakse.

Üks iseseisva riigi tunnuseid on sõltumatu statistika. KOU ja teised isiku-uuringud on sild inimeste ja valitsuse vahel – uuringutega saab koguda infot Eesti elanike kogemuste, arvamuste, majandusliku olukorra ja elamistingimuste kohta. Sellised andmed aitavad kujundada riigi poliitikat ja arendada kõigile vajalikke teenuseid.

Kultuuris osalemise uuring 2020, küsimustik

Kontaktisik

Maali Käbin
analüütik
rahvastiku – ja sotsiaalstatistika osakond
Statistikaamet
tel 625 9315
maali dot kabin at stat dot ee

Kingitused uuringus osalejatele

Kõigi nende vastajate vahel, kes täidava korrektselt uuringu ankeedid interneti teel, loositakse välja kingituseks Eesti ajalehtede ja ajakirjade tellimusi. Loosirattas on 80 kingitust. Võitjatega võetakse otse ühendust!