Töötud 2021

Statistikatöö nimetus
Töötud
Statistikatöö kood
40718
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet töötute tegevuste kohta, nt millal hakati tegelema töö otsimise, ettevõtluse/talu rajamisega. Saadud info võimaldab arvutada mitmesuguseid töötuse näitajaid: töötute arv, töötuse määr, pikaajaline töötus, tööotsimisviisid, töötuseelne seisund. Teave otsitava töö laadi kohta annab ülevaate, kas otsitakse alalist tööd või soovitakse seda vaid mingiks piiratud ajaks; kas ollakse nõus töötama miinimumpalga eest või eeldatakse mitme tuhande euroni ulatuvaid palgapakkumisi jne. Tööhõivepoliitikas on vajalik hinnata puudu olevate töökohtade struktuuri ja töötuse kui sotsiaalse probleemi tõsidust. Teave töötute töötuseelse seisundi kohta aitab selgitada, mil viisil oleneb tööleidmise tõenäosus töötusele eelnenud olukorrast, ning näitab, kes leiavad töö ise ja kes selleks rohkem abi vajaksid. Statistikatöö annab ülevaate eri tööotsimisviiside esinemise sagedusest rahvastikurühmiti.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/256, 16. detsember 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, kehtestades pidevplaneerimise (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/257, 16. detsember 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks tööjõu valdkonna muutujate arvu ja nimetused (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/2240, 16. detsember 2019, millega määratakse kindlaks andmekogumite tehnilised üksikasjad, kehtestatakse teabe edastamise tehnilised vormingud ning määratakse kindlaks kvaliteediaruannete üksikasjad ja sisu tööjõu valdkonna valikuuringu korraldamisel kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/1700 (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1700, 10. oktoober 2019, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98 (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021