Et andmeesitajate elu oleks lihtsam

Uudis
Postitatud 16. veebruar 2023, 14.00

Alanud on uus andmete esitamise periood. Et ettevõtjatel oleks riikliku statistika tegemiseks vajalikke andmeid lihtsam ja mugavam esitada, on statistikaamet teinud sel aastal hulga muudatusi küsimustikes ning astunud samme kasutajakogemuse parandamiseks.

Juba eelmisel aastal lisas statistikaamet paljude küsimustike lõppu tagasiside küsimused. Aitäh kõikidele ettevõtetele, kes on juba andnud tagasisidet – see info on väärtuslik muudatuste tegemiseks ja kasutajakogemuse parandamiseks. Milliseid muudatused ja uuendused on selle aasta küsimustikes?

 1. Abistav infoleht
  Paljude küsimustike algusest leiab infolehe, mille tasub enne küsimustiku täitmist kindlasti läbi lugeda. Infolehes selgitatakse küsimustiku eesmärki ja jagatakse vajalikku infot selle lihtsamaks täitmiseks, rakenduse optimaalseks kasutamiseks ja võimalike veakohtade vältimiseks. Lähtuvalt andmeesitajate tagasisidest või metoodika muudatustest on osades küsimustikes vähendatud kontrolle, lahtreid on eeltäidetud, samuti on lisatud selgitavaid abitekste.
 2. Muutunud tähtajad
  Küsimustike „Tööstus“ ja „Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus“ andmete esitamise tähtpäev on nüüdsest 20. kuupäeval pärast aruandekuu lõppu. Küsimustiku „Loomakasvatus. Linnud“ tähtaeg on nüüdsest kvartalile järgneva kuu 10. kuupäev. Statistikaamet eeltäidab küsimustiku hiljemalt 8. kuupäevaks PRIAst saadud lindude arvu andmetega.
 3. Andmed registritest
  Palgastatistika tegemisel on statistikaamet võtnud kasutusele suurema hulga registriandmeid, mistõttu küsimustikus „Palk ja tööjõukulu“ ei küsita enam eraldi osalise tööajaga ja täistööajaga töötajate andmeid, vaid need on koondatud ühte veergu.
 4. Uus keskkond
  Küsimustik „Infotehnoloogia ettevõttes 2023. aasta“ muutub igal aastal vastavalt Euroopa statistikaameti Eurostati ette antud küsimustele. Seda uuringut korraldatakse kõigis EL riikides ühtse metoodika alusel. Sel aastal leiab küsimustiku uuest kasutajasõbralikust keskkonnast, kuid sisenemine toimub jätkuvalt läbi eSTAT keskkonna. Statistikaamet ootab andmeesitajate tagasisidet uue keskkonna kasutajamugavuse kohta.
 5. Muutunud struktuur
  Küsimustikud „Teadus- ja arendustegevus 2022. aasta“ ja „Teadus- ja arendustegevus (ettevõttes) 2022. aasta“ on redisainitud, et lihtsustada andmete esitamist. Küsimustikus „Laevaliiklus“ on vähendatud kogutavate andmete arvu, mistõttu on muutunud ka andmete esitamise faili struktuur.
 6. Kaotatud ja asendatud küsimustikud
  Küsimustikuga „Saak“ enam andmeid ei koguta. Selle asemel ootab statistikaamet kõiki  taimekasvatuse valimisse sattunud andmeesitajaid vastama septembrikuu jooksul küsimustikule „Taimekasvatus ja rohumaade hooldamine“. Küsimustik eeltäidetakse PRIA andmetega juba augustis. Saagi esmase hinnangu koostab statistikaametseptembri lõpuks selleks ajaks laekunud küsimustike ja ekspertgrupi hinnangute põhjal. Küsimustikku „Õhusõidukite register“ enam ei ole ja edaspidi saadab statistikaamet nende kohta infot transpordiametilt. 
  Küsimustik „Kaubavedu teedel“ kannab nüüd nime „Veoki kasutamine“ ja selles on muutunud andmetabelite struktuur. Edaspidi küsitakse küsimustikus infot kasutatud haagise registreerimisnumbri kohta, et andmete töötlemisel oleks võimalik kasutada liiklusregistri infot.
 7. Uuendused märgistustes
  Küsimustikes „Ehitushind“ ja „Ehitusmaterjalide hind“ uuendatakse igal aastal ehitusmaterjalide nimekirja – kustutatakse materjalid, mida ei müüda ega kasutata ning asendatakse need uute ehitusmaterjalidega. Intrastati küsimustikes tuleb märkida kaubakoodid 2023. aasta kombineeritud nomenklatuuri järgi. Uute ja kehtivuse kaotanud kaubakoodide ülevaate ja kaubakoodide seosetabeli leiab siit.
 8. Muudatused energiastatistika küsimustikes
  Küsimustikust „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine (kuu)“ on eemaldatud osa muutujaid ja vähenenud on ettevõtete aruannete esitamise koormus, sest taastuvenergia tootmise andmed saab statistikaamet edaspidi Eleringilt. Küsimustikku „Elektrijaam 2022. aasta“ on lisatud küsimused paigaldatud ja kasutusest kõrvaldatud võimsuse kohta. Küsimustikus „Energia 2022. aasta“ küsitakse ülekandekao asemel jaotuskadu.
  Küsimustikus „Tarbitud kütus ja energia 2022. aasta“ on muudetud struktuuri.
 9. Uued uuringud 2023
  Sel aastal toimuvad taas uuringud „Innovatsioon“ ja „Töötasu struktuur“, mida viimati korraldati vastavalt 2021. ja 2019. aastal. Lisaks korraldab statistikaamet selle kümnendi esimese valikulise „Põllumajanduse struktuuriuuringu“, kus lisaks tavapärasele struktuuri iseloomustavale infole (maakasutus, loomad, tööjõud, muu tulutoov tegevus) kogutakse teavet ka masinate ja seadmete ning maaharimismeetodite kohta. Andmete kogumine algab septembris.

​​​​​​​Statistikaamet on tänulik kõikidele andmeesitajatele tähtaegselt esitatud andmete, koostöö ja tagasiside eest.