Eesti terviseuuring

Mis uuring see on?

Eesti terviseuuring (ETeU) 2019 korraldatakse Tervise Arengu Instituudi, Statistikaameti ja Sotsiaalministeeriumi koostöös. See on neljas üleriigiline Eesti rahva tervist käsitlev mahukas küsitlusuuring viimase kahekümne aasta jooksul. Eesmärk on uurida Eesti rahvastiku terviseseisundit, seda mõjutavaid tegureid ja tervishoiuteenuste kasutamist ning võrrelda muutusi. Eesti terviseuuring on Euroopa Liidu terviseuuringu osa, seetõttu saab toota Euroopa Liidu teiste riikidega võrreldavat tervisestatistikat. Eesti terviseuuringu küsitlus kestab 2019. aasta aprillist kuni detsembrini.

Kuidas sellesse uuringusse satutakse?

Isikud võetakse uuringu valimisse juhuvaliku alusel rahvastikuregistrist. Küsitletakse ligikaudu 1% rahvastikust, iga inimene esindab umbes sadat Eesti elanikku ja tulemused laiendatakse kogu elanikkonnale. Uuringusse sattumine on sama tõenäoline nagu loteriivõit: ühel veab, teisel ei vea. Kui olete sattunud valimisse, siis teavad teie nime ja aadressi ainult küsitleja ja küsitlusjuht. Kogutud andmeid kasutatakse üldistatult, kellegi andmeid eraldi ei vaadelda. Statistikaamet tagab kõigi vastajate andmete kaitse riikliku statistika seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse alusel. Huvi korral saate nende õigusaktidega lähemalt tutvuda elektroonilises Riigi Teatajas.

Uuringus osalemine on vabatahtlik. Statistikaamet on ainus riigiuuringute korraldaja. Seetõttu loodame inimeste kodanikukohusele: riik peab aitama elanikke ja elanikud riiki. Igaühe olukord ja elutee on kordumatu, seetõttu ei saa keegi teine asendada uuringusse sattunud isikut. Uuringus osalemisest on õigus keelduda, ent sel juhul läheb tervikpildist üks kild lootusetult kaotsi. Küsitluses osaledes annab iga vastaja panuse, et kõiki meid mõjutavate otsuste langetamisel saaks riik tugineda tõesele ja usaldusväärsele teabele.

Kuidas olla kindel, et tegemist on Statistikaameti uuringuga?

Statistikaamet korraldab Eesti terviseuuringut kindla korra alusel. Enne uuringu algust saadetakse kõigile valimisse sattunud inimestele kontaktkiri. Selles tutvustatakse uuringu eesmärki ja antakse teada, kes ning kuidas võtab ühendust uuringusse valitud inimesega. Küsitlusele on võimalik vastata iseseisvalt internetis või silmast silma intervjuu teel. Intervjuu teeb erikoolituse saanud küsitleja. Uuringusse sattunud inimesel on alati õigus nõuda näha küsitleja töötõendit.

Osalejatele loositakse kinkekaardid

Kõigi nende vastajate vahel, kes täitsid uuringu ankeedid korrektselt interneti teel, loositakse igas kuus välja kaksteist 20-eurost Coop Eesti kinkekaarti, mis kehtivad Maksimarketites ja Konsumites ning kõigis teistes Coop Eesti kauplustes. Kinkekaartide võitjatega võtab ühendust Statistikaamet.

2019 aasta mai kuu loosimise võitjate nimekiri:   ELIN LEPIK, HANNA-KAI REIMAND, MARJU AASMA, HILLAR KEINAST, ELVI KOODI, REBECCA KRILLO, IREN SAAVA

2019 aasta juuni kuu loosimise võitjate nimekiri:  MARITA PILLI, KATRENA TENNO, KÜLLI SIIMU, MAARJA KONGI, SIIM LAANESAAR, AIME SABRE, ROSILDE LÖÖNDRE, ANNE KULDMÄE

2019 aasta juuli kuu loosimise võitjate nimekiri:  VELLO MASSA, PIRET KULDKEPP, JAANA MÄOMA, JUHAN ALLIKAS

2019 aasta augusti kuu loosimise võitjate nimekiri:  EERI LAAS, LIIS METSATALU, ERKI HALLINGU, KRISTJAN VIRULA, KAROLIINA SOONBERG, TARMO VOK

2019 aasta septembri  kuu loosimise võitjate nimekiri:  REIN SELDE, ERGO OJASOO, SANDER KUUSK, ANDO KADARIK, TOIVO LAAN, HELEN RIVES

2019 aasta oktoobri kuu loosimise võitjate nimekiri:  IRINA VASSILJEVA, TARMO VIIDING, KRISTI LAHT, LEE KASE, JAAN KRANICH, MÄRTEN LAURIMAA

2019 aasta novembri kuu loosimise võitjate nimekiri:  KERTTU HERMANN, ENN KUSLAP, JAANA BERES, SERGEI HOMUTOV, JEVGENI MIŠUKOV, HELDUR TÜLI, HELJE KARUS

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

Terviseuuringuga kogutud andmeid kasutatakse rahvastikurühmade terviseseisundi, sotsiaal-majanduslike ja muude seoste ning tervisest tuleneva ja sotsiaalse toimetuleku ning abivajaduse analüüsimiseks ja hindamiseks. Andmete võrdlemine varasemate terviseuuringutega võimaldab jälgida rahvastiku terviseseisundi muutust. Andmestiku analüüs on rahvastiku terviseprogrammide kujundamise, ennetustegevuse kavandamise ja senise tegevuse hindamise alus.

Eesti terviseuuringu andmeid saab võrrelda Euroopa Liidu teistes riikides samal ajavahemikul korraldatud terviseuuringu andmetega. Need võimaldavad jälgida rahvastiku tervist käsitlevaid Euroopa Liidu programme ja sotsiaalkaitset, sotsiaalset kaasatust, tervisega seotud ebavõrdsust ning tervena vananemist hõlmavaid poliitikavaldkondi.

Eesti terviseuuringu 2019 andmed avaldatakse Tervise Arengu Instituudi avalikus andmebaasis nii, et neid saab võrrelda varasemate terviseuuringutega, samuti edastatakse andmed Eurostatile.

Varasemate terviseuuringute tulemusi saab vaadata Tervise Arengu Instituudi andmebaasist.