Tööjõu-uuring

Mis uuring see on?

Tööjõu-uuringu (ETU) eesmärk on hinnata usaldusväärselt Eesti tööturu olukorda ning saada ülevaade elanike majanduslikust aktiivsusest – tööhõivest, töötusest – ja tööoludest. Tegemist on Eesti vanima ning suurima aasta ringi toimuva isiku-uuringuga. Isikuküsitluse eelis teiste andmeallikate (ettevõtete uuringud, administratiivsed andmed) ees on see, et kaasatud on kogu tööealine elanikkond. Näiteks ettevõtete uuring ei hõlma ametlikult vormistamata töösuhtes töötajaid, Eesti Töötukassa andmed kajastavad ainult seal registreerunuid.

Tööjõu-uuringu eesti- ja venekeelsete ankeetidega saab täpsemalt tutvuda:

Kuidas sellesse uuringusse satutakse?

ETU valim moodustatakse juhuvaliku teel rahva ja eluruumide loenduse (2011) ning rahvastikuregistri alusel loodud Eesti 15-74-aastaste alaliste elanike loendist. Valimisse sattunud isik kaasab uuringusse ka oma leibkonna – seega küsitletakse kõiki leibkonnaliikmeid. Kui olete sattunud valimisse, siis Teie nime ja aadressi teavad vaid küsitleja ja küsitlusjuht. Kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatult, kellegi andmeid eraldi ei vaadelda. Statistikaamet tagab kõigi vastajate andmete kaitstuse riikliku statistika seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse alusel.

Täpsemate tulemuste saamiseks küsitletakse kõiki leibkondi neljal korral: kahes järjestikuses kvartalis ja aasta möödudes samades kvartalites. Näiteks kui leibkond oli esmakordselt valimis selle aasta I kvartalis, siis küsitletakse teda ka II kvartalis ning järgmise aasta I ja II kvartalis.

ETU-s osalemine on vabatahtlik. Et Statistikaamet on ainus riigiuuringute korraldaja, loodame inimeste kodanikukohusele – riik peab aitama oma elanikke ja elanikud riiki. Iga inimese olukord ja elutee on kordumatu, seetõttu ei saa keegi teine uuringusse sattunut asendada. Isikul on õigus uuringus osalemisest keelduda, ent sel juhul läheb tervikpildist üks kild lootusetult kaotsi. Küsitluses osaledes annab iga vastaja panuse, et riik saaks meid kõiki puudutavaid otsuseid tehes tugineda tõesele ja usaldusväärsele teabele.

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

ETU-ga kogutud andmeid kasutatakse Eesti majanduse ning tööturu olukorra jälgimiseks ning  analüüsimiseks. Peale selle on need andmed olulised riiklike prognooside tegemisel ning planeerimisel (nt riigieelarve). ETU-põhist statistikat avaldab Statistikamet statistika andmebaasis ning seda kasutatakse laialdaselt teadustöödes.

Täpsema info Eesti tööjõu-uuringu kvaliteedi ja metaandmete kohta leiate rubriigist ESMS metaandmed.

Kontaktisik

Eveli Voolens
analüütik
rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond
Statistikaamet
tel 625  
eveli dot voolens at stat dot ee